Volg ons:
Ergotherapiepraktijk domi

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met de praktijk.

Praktijk: Domi Ergotherapie B.V. geregistreerd onder AGB-code: 88052055 en KvK nummer:91482526.

Cliënt: De natuurlijke persoon op wie de behandelingen rechtstreeks betrekking hebben.

Ergotherapeut: de natuurlijke persoon die werkzaam is in de praktijk

Behandelingsovereenkomst: De overeenkomst voor een behandeling door een ergotherapeut van de praktijk.

Prijs: de kosten van de behandeling inclusief alle bijkomende kosten.

Artikel 2 – toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de opdrachtgever en de praktijk gesloten behandelingsovereenkomst.

Artikel 3 – offertes

Op al onze offertes zijn deze algemene voorwaarden van toepassing

Aanvaarden van de offerte kan alleen door de offerte te ondertekenen en per mail of post retour te sturen aan: info@ergodomi.nl of Domi Ergotherapie B.V. t.a.v. administratie, Ringovenhof 27, 5865BN Tienray.

Offertes zijn maximaal 30 dagen geldig.

Artikel 4 – totstandkoming van de behandelingsovereenkomst

De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan de praktijk opdracht verstrekt tot het verrichten van de behandelingen.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst.

Artikel 5 – Dossier

De praktijk richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt.

Voor zover dit voor de behandeling noodzakelijk is maakt de praktijk aantekeningen van de gegevens over de gezondheid van de cliënt.

Op verzoek van de client verstrekt de praktijk zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de client. Verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

De praktijk vernietigt de door hem bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadat de client daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de client en als vernietiging volgens de wet niet mag.

Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd bewaart de praktijk de bescheiden in het dossier gedurende 10 jaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd.

Artikel 6 – geheimhouding en privacy

De praktijk voldoet aan de privacyregels conform de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Kijk op: www.ergotherapiepraktijkdomi.nl voor onze privacyverklaring

Artikel 7 – informatie en Medewerking plicht

De client geeft de praktijk, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs.

Artikel 8 – betaling

De opdrachtgever is de praktijk de overeengekomen prijs verschuldigd voor zover deze niet rechtstreeks door de ziektekostenverzekeraar wordt betaald.

Behandelingen die niet plaats kunnen vinden dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgemeld (ook als deze op school of op het OPD plaatsvinden). Behandelingen die niet tijdig worden afgemeld worden geheel aan opdrachtgever in rekening gebracht inclusief eventuele onkostenvergoedingen (reiskosten etc.).

De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

Betaling dient plaats te vinden op IBAN-rekeningnummer: NL16RABO0371678935 ten name van: Domi Ergotherapie B.V.

Indien betaling niet binnen de betalingstermijn ontvangen is zullen er incassokosten in rekening worden gebracht. Daarnaast zal ook de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – klachtenregeling

De praktijk hanteert een op de wet gebaseerde en voldoende bekendgemaakte regeling voor de opvang, en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Onderdeel van de klachtenregeling is de door de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg bedoelde klachtenfunctionaris. Deze zorgt o.a. voor opvang van de klacht, kan bemiddelen en een oplossing voor de klacht aandragen. De klachtenfunctionaris kan bovengenoemde werkzaamheden onafhankelijk uitvoeren. Contactgegevens van deze functionaris kunt u vinden op: www.klachtenloketparamedici.nl

De klachtenregeling is makkelijk vindbaar geplaatst op de website van de praktijk. Indien gewenst ontvangt de patiënt hiervan een papieren versie. De praktijk zorgt daarnaast voor afdoende verwijzing naar de klachtenregeling en klachtenfunctionaris op de website en/ of in de wachtkamer. Klachten over de uitvoering van de behandelovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de praktijk nadat opdrachtgever en/ of cliënt de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de klachtenfunctionaris ingediende klachten worden binnen uiterlijk 6 weken gerekend vanaf de datum van ontvangst afgehandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de praktijk per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten, met een maximum van verlenging met vier weken. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.